מילון מונחים בניהול פרויקטים

להלן מונחים בניהול פרויקטים המסודרים לפי נושאים שונים הכוללים את עשרת שטחי הידע לפי ה ®PMBOK.

מושגי יסוד

PMBOK – Project Management Body of Knowledge

גוף ידע לניהול פרויקטים של ארגון ה PMI המהווה מסגרת מתודולוגית מפורטת לניהול פרויקטים. גוף הידע מציג את תהליכי ניהול פרויקט בעשרה שטחי הידע לניהול הפרויקט – אינטגרציה, תכולה, זמן, עלות, איכות, משאבי אנוש, תקשורת, סיכונים, רכש בעלי עניין. ה- PMBOK מהווה בסיס מרכזי לבחינת ההסמכה – PMP של ארגון ה- PMI.
 
Project Management Office/Officer - PMO  
משרד ניהול פרויקטים / קצין ניהול פרויקטים המהווים פונקציה תומכת בניהול פרויקט או פרויקטים. תפקידי ה- PMO משתנים בהתאם להקשר העסקי בו הוא מיושם. ניתן ליישם PMO לפרויקט, ובמקרה זה ה- PMO יכול להיות אחראי על תוכנית העבודה של פרויקט, ניהול לוחות זמנים, בקרה תקציבית ומעקב אחר ביצוע משימות. ניתן ליישם PMO ברמה ארגונית, ובמקרה זה ה- PMO יכול להיות אחראי על בקרת תיק הפרויקטים, ניהול סיכונים ארגוני, תעדוף משאבים בין פרויקטים, בקרה תקציבית ועוד.  
 
יחסי ציבור – Public Relation
פעילות המיועדת לשיפור הסביבה בה הארגון מתפקד במטרה לשפר את ביצועיו.
 
מחויבות למתן דין וחשבון – Accountability
להיות האחראי לתוצאות.
 
מחזור חיי ניהול פרויקט – Project Management Life Cycle
תקופות זמן עוקבות בהן עובר כל פרויקט: ייזום (Initiation), תכנון (Planning), יישום (Implementation), מעקב (Monitoring), סגירה (Closure). כל תקופה יכולה להיות מזוהה כשלב וניתן לפרק אותה לתתי שלבים. ה PMBOK מחלק את תהליכי ניהול פרויקט בהתאם לשלבי פרויקט אלה.
 
מחזור חיי פרויקט – Project Life Cycle
ארבע שלבים עוקבים של פרויקט – מושגי (Concept), הגדרה (Definition), יישום (Execution), העברה (Transfer). שמות השלבים יכולים להשתנות בכל תעשייה, וניתן לפרק אותם לתתי שלבים בהתאם לתחום היישום. השלב המושגי מבוצעת הערכה לצורך העסקי, מבוצעת בחינה להיתכנות הפרויקט ולפתרון המועדף, ונבנית התוכנית העסקית לפרויקט. בשלב ההגדרה מוקמת תוכנית ניהול הפרויקט הכוללת את התכולה שיש לבצע, לוחות הזמנים, תקציב, דרישות האיכות, תהליכי הניהול וצוות העבודה הנדרש. בשלב זה מבוצעת גם בקרת התקדמות וניהול שינויים בתוכנית העבודה, ותוצרי הפרויקט נבנים. בשלב העברה מבוצעת קבלת התוצרים על ידי לקוחות הפרויקט, סגירת החוזים והפרויקט וכן פיזור הצוות.
 
מעקב – Monitoring
הוצאת נתונים, ניתוחם ודיווח על ביצועים בפועל בהשוואה לביצועים מתוכננים.
 
מצב – Status
מצב העניינים של הפרויקט בנקודת זמן מסוימת.
 
משוב – Feedback
נתונים הנוצרים מתהליך או מצב העוזר להשיג בקרה על התהליך. הנתונים יכולים להעיד על צורך בתכנון מחדש או שינוי נדרש בפעולות או החלטות הנדרשים לתהליך.
 
משולש הפרויקט – Project Triangle
הצגה גרפית המייצגת את הצורך לאזן בין אילוצי התכולה, הזמן והעלות.
 
סביבה – Environment
הכוחות הפנימיים והחיצוניים, אישיים וקולקטיביים המסייעים או בולמים השגת מטרות הפרויקט.
 
סגירה – Closure
קבלת אישור פורמלי לתוצאות הפרויקט או השלב והבאתו לסיום, כולל תיעוד נתוני הפרויקט לטובת הערכתו.
 
פרויקט – Project
מאמץ זמני שנעשה במטרה ליצור מוצר, שרות או תוצאה ייחודיים. פרויקט הינו ייחודי למרות שייתכן שמבוצעים פרויקטים דומים. פרויקט נועד להשיג מטרות שונות – עסקיות, תהליכיות או ארגוניות. על פעילויות הפרויקט מבוצע מעקב ובקרה על מנת לבחון את ההתקדמות וההשפעה על פעילויות אחרות מטרות הפרויקט וכן על פרויקטים אחרים.  
 
שלב הפרויקט – Project Phase
חלוקה של מסגרת זמן לפרויקט לאוסף לוגי גדול ככל האפשר של פעילויות.
 
תהליך – Process
מערך פעולות הנדרשות להשיג תוצר. תהליכי ניהול פרויקט מאופיינים על ידי קלט הנדרש לתהליך, כלים וטכניקות לביצוע התהליך ופלט המהווה תוצר התהליך.
 
תוכנית – Plan
מהלך עתידי של פעולות. בפרויקט תוכניות שונות כמו תוכנית ניהול הפרויקט, תוכנית ניהול לוחות זמנים, תוכנית לניהול האיכות ועוד.
 
תוכנית עסקית – Business Case
מסמך המפותח לקראת סיום השלב המושגי (Concept Phase) להצגת הערך והתועלת של הפרויקט, וכן את ההצדקה להמשיך לשלב הבא של הגדרת הפרויקט. באמצעות התוכנית העסקית מקבלת הנהלת הפרויקט ובעל החסות לפרויקט החלטות בנוגע לחלופות שונות לביצוע הפרויקט, לאופן יישום הפרויקט, לגישה הטכנולוגית לביצועו ולאופן המימון של הפרויקט.
 
תחום היישום של הפרויקט – Area of Project Application
הסביבה בה מבוצע הפרויקט כולל התרבות הייחודית לפרויקט, מערכת המונחים הייחודית לפרויקט ותחום העיסוק.
 
תרבות ארגונית
התנהגות וחוקים לא כתובים המשותפים לאנשים ולקבוצות בארגון. תרבות ארגונית מתפתחת במשך זמן וייתכן שהתרבות הארגונית בפועל שונה מהתרבות הרצויה בארגון. התרבות הארגונית כוללת ערכים, קודי פעולה והתנהגות, דרכים לתקשורת פורמלית ובלתי פורמלית, מיתוסים ארגוניים ועוד.

מנהל הפרויקט

אחריות – Responsibility
המחויבויות עבור תוצאות המיוחסות לתפקיד ייעודי בארגון.  
 
מחויבות – Commitment
הסכמה להעביר או ליצור רזרבה של משאבים למלא משימה עד שהעבודה הושלמה.
 
מנהל הפרויקט – Project Manager
האדם הממונה כאחראי לניהול הפרויקט ולהשגת מטרותיו. מנהל הפרויקט ממונה בשלב המושגי או ההגדרה ונדרש ליישם את תוכנית ניהול הפרויקט ולקבל החלטות שונות ביחס לאילוצי הפרויקט השונים – תכולה, זמן ועלות. מנהל הפרויקט נדרש להשיג את שביעות הרצון של בעלי העניין של הפרויקט ובמיוחד של נותן החסות לפרויקט. מנהל פרויקט נדרש ליכולת לתפוס, להעריך, לנהל ולכוון רגשות ופעולות של בעלי העניין בפרויקט.
 
ניהול – Management
התהליך לתכנון, ארגון, יישום, תיאום, בקרה, חיזוי הכוונה ומעקב.
 
ניהול פרויקט – Project Management
הכוונה ותיאום משאבי כ"א וחומרים במהלך חיי הפרויקט ע"י שימוש טכניקות ניהול להשגת מטרות מוגדרות מראש של תכולה, איכות, זמן, עלות ושביעות רצון בעלי העניין. ניהול פרויקט כולל את אמנות השגת המטרות באופן אפקטיבי ויעיל.
 
ניהול תוכנית – Program Management
ניהול סדרה של פרויקטים הקשורים אחד לשני המתוכננים להשגת מטרות רחבות אליהן כל פרויקט תורם בנפרד.
 
ניהול תיק – Portfolio Management
ניהול אוסף של פרויקטים עצמאיים יחסית המאוגדים כתיק להשגת מטרות עסקיות.  
 
סמכות – Authority
פונקציה שהוענקה לה הכוח להעניק אישור סופי, ללא צורך באישור נוסף.

הצלחת פרויקט

גורמי הצלחה עיקריים - Critical Success Factors - CSF
גורמים מדידים הרשומים לפי החשיבות המהווים התורמים העיקריים להצלחת הפרויקט. דוגמאות: יעדי פרויקט המיושרים עם משימת הארגון, תמיכת הנהלה בכירה, תרבות של תקשורת פתוחה, ועוד.
 
הצלחת פרויקט – Project Success
מבנה רב מימדי המבטא קריטריונים מדידים באמצעותם ניתן לשפוט הצלחה של פרויקט, לדוגמא: השגת מטרות עסקיות מרכזיות של פרויקט, שביעות רצון מלאה מתוצרי הפרויקט ועוד.
 
מדדי הצלחה עיקריים – Key Success Indicators - KSI
מדדי ניהול פרויקט המוגדרים בתחילת הפרויקט ורשומים לפי סדר העדיפות אשר מייצגים ישירות את מטרות הפרויקט המרכזיות ומספקים בסיס להחלטות טרייד אוף במהלך הפרויקט.
 
ניהול פרויקט מיטיב – Well Managed Project
פרויקט שבו מבוצע שילוב של אפקטיביות בתכנון שלבי הפרויקט ויעילות בביצוע השלבים.

אינטגרציה

אינטגרציה של פרויקט – Project Integration
הבאה יחד של ארגונים, קבוצות או חלקים על מנת ליצור שלם מגובש להשגת מטרות הפרויקט.
 
בקרה – Control
תכנון בקרה וניתוח של הישגים, ויישום פעולות מתקנות להשגת תוצאות רצויות.
 
בקשת שינויים – Change Request
בקשה מתועדת לשינוי בתכולה או בהיבט אחר של התוכנית.
 
מסמך ייזום – Project Charter
מסמך מרכזי המהווה בסיס מסגרת להגדרת הפרויקט בשלב הייזום. המסמך משמש כבייסליין לבקרת הפרויקט וכולל הגדרת תכולת הפרויקט, אילוצים, הנחות לביצוע הפרויקט, מסגרת לוחות הזמנים של הפרויקט והגדרת מנהל הפרויקט.  
 
ניהול שינויים – Change Management
תהליך שנועד להבטיח כי כל השינויים שבוצעו לבייסליין התכולה, הזמנים העלות והדרישות מזוהים, מנותחים, מאושרים או נדחים.
 
שינוי – Change
החלפה של דבר אחד במקום השני.
 
תוכנית בסיסית – Baseline
תוכנית ניהולית הנכונה לתאריך מסוים בחיי הפרויקט המשמשת כבסיס להשוואה. קיימות שלוש תוכניות בסיס (בייסליינים): בייסליין לתכולה (Scope Baseline), בייסליין ללוח הזמנים (Schedule Baseline), בייסליין לעלות (Cost Baseline). שילוב תוכניות הבסיס מהווה הבסיס לבקרת ביצוע מול תכנון במהלך הפרויקט.  

תכולה

גלישת תכולה – Scope Creep
התרחבות לא מודעת של תכולת הפרויקט הנובעת משינוי לא מבוקר בדרישות הפרויקט.
 
דרישה – Requirement
מצב או יכולת שנדרש לספק בפרויקט על מנת לספק חוזה, תקן, או מסמך פורמלי אחר. הדרישות מתייחסות לציפיות נותן החסות, הלקוח ושאר בעלי העניין.
 
הצהרת תכולה – Scope Statement
תיאור מפורט של העבודה, המוצרים והתוצרים שבפרויקט. ההצהרה כוללת גם תוצרים שאינם נכללים בפרויקט.
 
מבנה תכולת העבודה – Work Breakdown Structure
מבנה הירארכי המפרט את כלל העבודות שיש לבצע בפרויקט ומציג את חבילות העבודה בפרויקט. ה- WBS מוצג בד"כ כעץ או כרשימה עם רמות שונות כאשר רמה מסוימת מפרטת את הרמה שמעליה.
 
ניהול תכולה – Scope Management
תהליכי התכנון והבקרה אחר תכולת הפרויקט.
 
שינוי תכולה – Scope Change
כל שינוי בתכולת הפרויקט. השינוי יכול לנבוע משינוי בדרישת לקוח, זיהוי פגמים, שינוי רגולטורי וכד'.
 
תוצר – Deliverable
רכיב מדיד שיש לייצר על מנת להשלים שלב, תהליך או פרויקט. תוצר יכול להיות מוחשי או לא מוחשי.
 
תכולה – Scope
תכולה של מוצר או של הפרויקט הכוללת את המפרט בו עומד המוצר ואת כל העבודות שיש לבצע בפרויקט.  
 
תכולת העבודה –Scope Of Work
מסמך המפרט את הצהרת התכולה לכלל דרישות טכניות ופונקציונליות של הפרויקט, כולל התייחסות לטכנולוגיה ולתהליכי הביצוע.  
 
תכולת הפרויקט –Project Scope
מכלול העבודות הנדרשות לביצוע על מנת להשיג את מטרות הפרויקט.  
 
תכולת מוצר – Product Scope
הגדרת התוצר הסופי של הפרויקט המפרטת את המאפיינים הפיסיים והפונקציונליים שלו.

זמן

אבן דרך – Milestone
אירוע בחיי הפרויקט. לדוגמא - סיום של ... התחלה של ... אישור של ...
 
החלקת משאבים – Resource Leveling
תהליך שבו פעילויות נדחות או מפוצלות על מנת שהמשאבים המוקצים לפעילויות לא יחרגו מהעומס המרבי האפשרי שלהן.
 
העמסת משאבים – Resource Loading
התהליך בו מקצים משאבים ומגדירים דרישות איכות שונות לפעילויות המתוזמנות בפרויקט.
 
התחלה מאוחרת – Late Start
תאריך ההתחלה המאוחר האפשרי לפעילות מבלי לגרום לדחייה בפרויקט.
 
התחלה מוקדמת – Early Start
תאריך ההתחלה המוקדם האפשרי לביצוע פעילות. התאריך מחושב בהתאם לפעילויות המקדימות לפעילות.

לוח זמנים – Schedule

ציר הזמן של הפרויקט המזהה את תאריכים להתחלה ולסיום פעילויות הפרויקט, תאריכים בהם יידרשו משאבים ויושגו אבני דרך.  
 
לוח זמנים בסיסי – Baseline Schedule
לוח זמנים קבוע לפרויקט המהווה כבסיס לבקרה במהלך הפרויקט. לוח הזמנים הבסיסי משקף את התוכנית המקורית הרצויה או התוכנית החוזית בתחילת הפרויקט. שינוי בייסליין הפרויקט אפשרי במקרה של שינוי מהותי בפרויקט כדוגמת שינוי אבני דרך חוזיות או שינוי מהותי בתכולת הפרויקט, כאשר הבייסליין המקורי כבר אינו רלוונטי כבסיס להשוואה.

מאמץ – Effort

יישום אנרגיה אנושית או מיכנית להשגת מטרה. זהו כמות הזמן של משאבי כוח אדם או מכונות לביצוע פעילות במונחים של שעות אדם או חודשי אדם (או מכונה).

מרווח כולל – Total Slack / Float

כמות הזמן שניתן לדחות פעילות מבלי לדחות את הפרויקט. מרווח כולל של פעילות קריטית הוא 0 (אפס).
 
ניהול זמן – Time Management
התהליכים הנדרשים להקצאת הזמן הנדרש לניהול הפרויקט בשלבים עוקבים במהלך חייו.
 
נתיב קריטי – Critical Path
סדרת הפעילויות שצריכות להסתיים במועד בכדי שהפרויקט יסתיים במועד. הנתיב הקריטי קובע את משך הפרויקט וכל עיכוב בנתיב הקריטי יגרום לעיכוב בפרויקט. קיצור הנתיב הקריטי יביא לקיצור הפרויקט כל עוד נתיב אחר לא הופך לקריטי.
 
סיום מאוחר – Late Finish
תאריך הסיום המאוחר האפשרי לפעילות מבלי לגרום לדחייה בפרויקט.
 
סיום מוקדם – Early Finish
תאריך הסיום המוקדם האפשרי לביצוע פעילות. התאריך מחושב בהתאם לפעילויות המקדימות לפעילות ולמשכה.
 
עבודה – Work
רמת המאמץ במהלך תקופת זמן.
 
פעילויות מקבילות – Parallel Activities
שתיים או יותר פעילויות שניתן לבצע אותן באותו הזמן. ביצוע פעילויות במקביל מאפשר לקצר את זמן הפרויקט לעומת ביצוע הפעילויות האחת לאחר השנייה.

פעילות ערסל – Summary Task

פעילות המאגדת פעילויות בנות תחתיה.
 
פעילות קריטית – Critical task
פעילות הנמצאת על הנתיב הקריטי של הפרויקט. במקרה שפעילות קריטית מתארכת סיום הפרויקט יידחה.
 
תלות – Dependency
קשר בין שתיים או יותר פעילויות. התלות יכולה להיות לוגית (לדוגמא – לאחר שלב התכנון ניתן להתחיל בביצוע), או מבוססת על משאבים (לדוגמא – לאחר שהבודק יסיים את פעילות א' הוא יוכל לעבור לפעילות ב'). קיימות אפשרויות שונות לתלויות: סיום - התחלה, התחלה - התחלה, סיום - סיום, התחלה – סיום.
 
תרשים גנט – Gantt Chart
הצגה של נתוני הפרויקט המשתמשת בעמודות אופקיות על ציר זמן להצגת מידע אודות פעילויות. תרשים הגנט מחשב את תאריכי ההתחלה והסיום לפעילויות בהתאם לקשרים בין הפעילויות ולמשכיהן.  

עלות

הנדסת ערך – Value Engineering
שיטה לביצוע אופטימיזציה של עלויות מחזור חיי פרויקט באמצעות קיצור לוחות זמנים, שיפור איכות, גידול בנתח שוק, פתרון בעיות ושימוש אפקטיבי יותר במשאבים. השיטה גם משמשת לניתוח מערכת, ציוד או שירות לטובת השגת עלות מחזור חיים נמוכה לדרישות הביצועים, האיכות, הבטיחות והאמינות.
 
ניהול עלויות – Cost Management
הפונקציה הנדרשת ליישם בקרה פיננסית אפקטיבית של הפרויקט למשך חיי הפרויקט.
 
עלות – Cost
עלות כספית  של פעילות פרויקטלית. עלות יכולה להיות קבועה או משתנה כתלות בזמן או במשאבים המוקצים לביצוע הפעילות.
 
עלות פרויקט – Project Cost
כל העלויות לפרויקט מסוים, כולל עלויות של שטח, תכנון ופיתוח, משרדים, מימון וכל שאר העלויות המשויכות לפרויקט.
 
עקומת אס - S Curve
תרשים המציג התקדמות מצטברת כנגד זמן.
 
תקציב – Budget
הצגה פיננסית לפרויקט הכוללת את כלל ההוצאות וההכנסות.  ניתן להציג את התקציב במונחי כסף או מאמץ (חודשי אדם וכד').

איכות

בקרת איכות – Quality Control
פעולות וטכניקות הנדרשות לבדיקת איכותו של מוצר.  
 
הבטחת איכות – Quality Assurance
פעולות מתוכננות הנדרשות לספק ביטחון מספק שהמוצר או רכיבים בו יעמדו בדרישות לציוני איכות.
 
ניהול איכות – Quality Management
הפונקציה הנדרשת להחליט וליישם את מדיניות האיכות במהלך חיי הפרויקט. ניהול האיכות כולל הגדרת ציוני איכות, הבטחת איכות ובקרת איכות לציון הנדרש.
 
ציון איכות (מדדי איכות) – Quality Grade
שילוב של תכונות ומאפיינים כולל ביצועים של פריט או מוצר הנדרשים לספק צרכים.

משאבי אנוש

מאגר המשאבים – Resource Pool
רשימת המשאבים בפרויקט או בארגון. הרשימה יכולה להיות שטוחה או הירארכית.
 
מיומנות – Skill
יכולת לשימוש בידע או לפתח ידע בתחום יישום מסוים, על מנת לבצע פעילות באופן אפקטיבי.
 
משאב – Resource
איש צוות מיומן בתחום עיסוק מסוים, או ציוד, שירות, אספקה, סחורה, חומרים, תקציב או מקור מימון.
 
ניהול משאבי אנוש – Human Resources Management
התהליכים הנדרשים לניהול ותיאום אנשים במהלך חיי הפרויקט להשגת מטרות מוגדרות מראש של הפרויקט הכוללות תכולה, איכות, זמן, עלות ושביעות רצון לקוח. ניהול משאבי אנוש כולל תכנון ארגוני, גיוס כ"א ופיתוח צוות הפרויקט.
 
עבודת צוות – Team Work
פעילות של חברי צוות המשתפים פעולה על מנת להשיג מטרות משותפות.
 
עקומת לימוד – Learning Curve
הצגה גרפית של הרעיון לפיו אפקטיביות חבר צוות הולכת ועולה לאחר המפגש הראשוני עם הפעילות אותה עליו לבצע. ביצוע פעילות חדשה שאותה חבר הצוות אינו מכיר הולך ומתקצר עם העמקת היכרותו עם מאפייני פעילות זו.
 
צוות הפרויקט – Project Team
קבוצת הניהול האחראית לביצוע הפרויקט ולהצלחת תוצאותיו.

תקשורת

אחוז ביצוע – Percent Complete
הערכה של כמות העבודה שבוצעה בפעילות או ברכיב WBS.
 
ישיבת התנעה – Kick-Off Meeting
ישיבה המתקיימת בתחילת פרויקט או שלב על מנת להתחיל באופן רשמי את הפרויקט ולספק לצוות הפרויקט הבנה אודות מטרות הפרויקט, תהליכי העבודה ותוכנית העבודה.
 
ועדת היגוי – Steering Committee
קבוצת בעלי התפקידים המתכנסת על מנת לתת הכוונות לנותן החסות לפרויקט או למנהל הפרויקט.
 
ניהול תקשורת – Communication Management
הכוונה וארגון המידע המשודר בכל האמצעים הנדרש לספק את צרכי הפרויקט.

סיכונים

אי ודאות – Uncertainty
ההסתברות שיקרה אירוע אשר ישפיע באופן שלילי או חיובי על הפרויקט.
 
הימנעות מסיכון – Risk Avoidance
טכניקה להתמודדות עם איום באמצעות הימנעות מהסיכון או הגנה על מטרות הפרויקט מההשפעה של הסיכון. לעתים הטכניקה גורמת לעדכון של מטרות הפרויקט.
 
העברת סיכון – Risk Transference
טכניקה להתמודדות עם איום באמצעות העברת ההתמודדות לגורם שלישי, בכך נמנע מעביר הסיכון עם התמודדות ישירה עם הסיכון.
 
התמודדות עם סיכון – Risk Mitigation
טכניקה להקטנת ההסתברות להתרחשות או להקטנת עוצמת הסיכון אל מתחת לסף מקובל.
 
ניהול סיכונים – Risk Management
זיהוי, ניתוח ותגובה לגורמי סיכון במהלך חיי הפרויקט.
 
סיכון – Risk
אירוע בחיי הפרויקט שעלול לקרות ובמידה ויקרה יהיו לכך השלכות שליליות או חיוביות על מטרות הפרויקט. במידה וההשלכות הינן חיוביות מהווה האירוע הזדמנות. לכל סיכון הסתברות שבה יתרחש ועוצמה שבה ישפיע על מטרות הפרויקט.
 
סיכון משני – Secondary Risk
סיכון שנוצר כתוצאה מהשלכה ישירה של יישום מענה לסיכון.  
 
עוצמת סיכון – Amount of Stake
עלות ההשלכות השליליות שעלולות להתרחש, כולל עלות התיקון.
 
פעילות מונעת – Preventive Action
ביצוע פעילות שיכולה להקטין את ההסתברות להופעת סיכון בפרויקט.  
 
רשימת סיכונים – Risk Register
מסמכך הכולל את ניתוח סיכוני הפרויקט. לכל סיכון מוגדר ההסתברות להתרחשות, העוצמה, אפשרויות תגובה, מנהל הסיכון וסטטוס נוכחי.  
 
תוכנית התמודדות – Contingency Plan
פעולות מתוכננות למזעור הנזק במקרה שסיכון לפרויקט מתממש.

רכש

CDR – Critical Design Review
סקר תיכון קריטי לבחינה ובקרת אפיון תוצרי הפרויקט.
 
PDR – Preliminary Design Review
סקר תיכון מקדים לבחינה ובקרת אפיון תוצרי הפרויקט.
 
FAT – Factory Acceptance Tests
בדיקות מוצר המבוצעות במפעל היצרן לפני שלב האינטגרציה והיישום בפרויקט.
 
בקשה לקבלת הצעות – Request For Proposals (RFP)
מכתב פנייה הכולל דרישות טכניות ומפרטים לאספקת מוצר או שירות. הבקשה מפרטת גם את אופן הגשת ההצעות.
 
חוזה זמן וחומרים – Time & Materials Contract
אופן התקשרות שמגדיר תשלום לספק לתקופה שאינה תחומה בזמן. אופן ההתקשרות הזה נפוץ בהשמת עובדים לביצוע פעילויות מתמשכות. המחיר המשולם לספק משלם את עלות העובד בתוספת רווח.
 
חוזה / ניהול רכש – Contract / Procurement Management
התהליכים באמצעותם משיגים משאבים לפרויקט לצורך השגת התוצאות הסופיות. היישום של הרכש יכול להיות חוזה פנימי או חיצוני לאנשים, שירותים, חומרים וציוד.
 
ניהול רכש
ניהול תהליכי ההתקשרות בפרויקט.

בעלי עניין

לקוח – Customer
הגורם המקבל את תוצר הפרויקט ואשר ישתמש בו, ואשר נמצא בעמדה לקבל אותו לאחר תקופת למידה.
 
נותן החסות – Sponsor
הגורם שהסמיך את מנהל הפרויקט, ויכול להיות הבעלים, המממן, הלקוח, הנהלת הפרויקט. נותן החסות הוא הבעלים של התוכנית העסקית של הפרויקט.
 
בעל עניין – Stakeholder
גורם המשפיע או המושפע מתוצרי הפרויקט.
 
ניהול בעלי העניין – Stakeholders Management
התהליכים הנדרשים לזהות את בעלי העניין ולהשפיע על עמדותיהם ביחס לפרויקט.